home > voorwaarden

Terms and Conditions

Algemene voorwaarden van NES Europe B.V., gevestigd te Schinnen, Nederland onder kamer van koophandelnummer 24407710

ALGEMENE BEPALINGEN
1.           TOEPASSELIJKHEID
1.1. Alle door of namens NES Europe B.V. (hierna: Leverancier) gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de
uitvoering daarvan, en verrichte leveringen en verrichte diensten, worden beheerst door deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk door de Leverancier en Wederpartij overeengekomen.
1.2. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en zijn geldig binnen de door de Leverancier gestelde termijn, tenzij in het aanbod
schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Door of namens Leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere
gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld maar binden Leverancier niet.
1.3. Eventuele algemene en/of bijzondere koop-, aanbestedings-, leverings- of andere verkoopvoorwaarden van Wederpartij zijn niet van
toepassing, tenzij deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.4. Een overeenkomst tussen Leverancier en Wederpartij komt tot stand op het moment dat de Leverancier de aanvaarding van een
opdracht of order van de Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd; de omvang en inhoud van de overeenkomst is zoals deze volgt uit de
schriftelijke bevestiging door de Leverancier.
1.5. Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor gezien hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden, geldt dat
de overeenkomst tot stand komt op het moment dat door of namens Leverancier daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst
wordt begonnen, terwijl in zo'n geval de factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, die tevens geacht wordt de overeenkomst
juist en volledig weer te geven.
1.6. Wederpartij verbindt zich jegens Leverancier geen rechten en/of verplichtingen uit de tussen hen aangegane overeenkomst te cederen
of op een andere wijze over te dragen dan na voorgaande schriftelijke toestemming daartoe verkregen van Leverancier.
1.7. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt en beide partijen in de wijziging
hebben toegestemd.

2.              DEFINITIES
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Apparatuur: de door Leverancier op basis van de overeenkomst te leveren meet apparatuur, randapparatuur, accessoires en
onderdelen.
Diensten: de door Leverancier op basis van een overeenkomst ten behoeve van Wederpartij te verlenen diensten, te verrichten
werkzaamheden en in het kader daarvan te leveren prestaties en/of inspanningen, zoals bijvoorbeeld installatie, ondersteuning, alsmede
alle vormen van adviserende dienstverlening en opleiding(en).
Documentatie: gebruiks- en/of technische documentatie behorende bij de Apparatuur en/of de Software Module  (met uitzondering
van onderhoudsdiagnose materiaal).
Gebruiksrecht: het bij de overeenkomst verleende, niet-exclusieve en niet voor overdracht vatbare, recht tot gebruik van de in de
overeenkomst omschreven Software Module(s) in combinatie met de door Leverancier geleverde meetapparatuur
Kantooruren: uren tussen 8.00 en 16.00 op Werkdagen.
Medewerker: de persoon die namens Leverancier belast is met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.
Overeenkomst: het door de Leverancier en de Wederpartij afgesloten contract.
Producten: de door Leverancier te leveren en in de overeenkomst gespecificeerde Apparatuur, infoceuticals, voedingssupplementen,
Software Module(s) en/of  Documentatie.
Software Module: de object-code versie van de door Leverancier op basis van de overeenkomst te leveren computerprogrammatuur
inclusief de daarbij behorende Documentatie en/of gebruiksinformatie.
Vertrouwelijke informatie: Software Module(s) en/of Documentatie en aanverwante materialen, gebruiksinformatie en/of rapporten
en/of offertes en alle overige informatie betreffende Leverancier waarvan de vertrouwelijkheid aan Wederpartij bekend is of
redelijkerwijs bekend moet zijn. Onder Vertrouwelijke informatie van Wederpartij valt in ieder geval klant/patiënt gegevens.
Wederpartij: Organisaties of natuurlijke personen die gebruik maken van de producten en/of diensten van de Leverancier.
Werkdagen: kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden
verricht.
3.          LEVERING
3.1 De door Leverancier op basis van de overeenkomst te leveren Producten zullen aan Wederpartij worden afgeleverd op het
overeengekomen leveradres. Leverancier zal Wederpartij tijdig informeren over de verwachte datum van levering. Het risico met
betrekking tot de Producten gaat op Wederpartij over op het moment van levering.
3.2 Afgegeven levertijden gelden altijd bij benadering en zijn door Leverancier bepaald op basis van gegevens die haar ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst bekend waren. Bij dreigende overschrijding van een leverdatum of tijd zal Leverancier daarover met
Wederpartij in overleg treden. De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Leverancier niet in verzuim. Leverancier is niet
gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de
overeenkomst hebben voorgedaan niet meer gehaald kunnen worden.
3.3 De genoemde termijnen in artikel 3.1 en 3.2 zijn nimmer aan te merken als fatale termijnen.
3.4 De Wederpartij heeft na ontvangst van de door hun bestelde Producten 7 werkdagen bedenktijd om de producten terug te sturen naar
de Leverancier waarna de betaalde factuur zal worden gestorneerd. De kosten van transport zijn voor rekening van de Wederpartij.
3.5 Indien de levering meer dan 30 dagen duurt heeft de Wederpartij de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.
4. PRIJZEN EN VERGOEDINGEN
4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en eventuele verzendkosten, tenzij anders
aangegeven of schriftelijk anders overeengekomen. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden.
4.2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst specifiek genoemde Producten en/of Diensten.
4.3. De vergoeding voor gecontracteerde Diensten bij vooruitbetaling gefactureerd of nadat de Diensten verleend zijn, e.e.a. zoals vermeld
in de overeenkomst.
5. BETALING
5.1. Alle facturen zullen door Wederpartij worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke
condities zal Wederpartij binnen vijf dagen na factuurdatum betalen. Betaling wordt pas geacht te zijn verricht, nadat Leverancier bericht
van bijschrijving van het betaalde bedrag op één van haar rekeningen heeft ontvangen.
5.2. Leverancier behoudt zich het recht om voor levering zekerheid met betrekking tot de betaling te verlangen in de vorm van
vooruitbetaling van het volledige tussen partijen overeengekomen bedrag of contante betaling van het gehele bedrag bij levering.
5.3. Indien Wederpartij enige betaling of betalingen niet conform het voorgaande verricht is Wederpartij zonder nadere schriftelijke
ingebrekestelling in verzuim. De Leverancier is dan gerechtigd € 25 administratiekosten in rekening te brengen aan de Wederpartij.
Vanaf de datum waarop Wederpartij in verzuim is, is Leverancier gerechtigd 1% rente per maand in rekening te brengen over het totaal
verschuldigde bedrag van de vordering(en). Alle incassokosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de
inning van enige vordering op Wederpartij komen voor diens rekening.
6. VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIELE EIGENDOM
6.1. Wederpartij en Leverancier zijn gehouden alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen om de van de andere partij
ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden, te beschermen tegen openbaarmaking aan derden, niet aan derden al
dan niet tijdelijk ter inzage geven of in gebruik afstaan, niet kopiëren of op enige wijze verveelvoudigen tenzij dit is toegestaan en
uitsluitend aanwenden voor het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld binnen de bepalingen van de overeenkomst.  Vertrouwelijke
informatie zal steeds als zodanig gekenmerkt worden door de verstrekkende partij.
6.2 Wederpartij erkent het auteursrecht en alle overige intellectuele en aanverwante eigendomsrechten van Leverancier en/of haar
toeleveranciers op door Leverancier geleverde of te leveren Apparatuur, Software Module(s), Documentatie, adviezen, rapporten en
aanverwante materialen. Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding m.b.t. auteursrechten, merken, handelsnamen of andere
rechten van intellectuele eigendom uit de Apparatuur en/of Software Module  te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Software Module.
6.3 Wederpartij erkent dat alle door Leverancier verstrekte gegevens te allen tijde eigendom van Leverancier zijn en niet mogen worden
gekopieerd of op enige wijze verveelvoudigd.
6.4 Het gestelde in dit artikel blijft van kracht ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1. Behalve indien en voorzover uit bepalingen van dwingend recht betreffende (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is
Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan
enig persoon of derde, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt
met het gebruik of de toepassing van de door Leverancier geleverde Producten en/of Diensten. Wederpartij vrijwaart Leverancier
uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen van derden die op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden.
Leverancier is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade of verlies direct of indirect veroorzaakt door onoordeelkundig en/of
onzorgvuldig gebruik van het geleverde of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het geschikt is te achten dan wel voor een
ander doel dan waarvan Leverancier redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.
7.2 Eventuele aansprakelijkheid van Leverancier voor schade en ongeacht of uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige
daad wordt geclaimd, is te allen tijde beperkt tot directe schade tot een maximum van het voor het betreffende product dat onderwerp
van de aansprakelijkstelling vormt  gefactureerde netto-factuurbedrag.
7.2. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de door Leverancier te betalen schadevergoeding in geen geval
meer bedragen dan dat gedeelte van de totaal overeengekomen prijs (exclusief omzetbelasting) zoals vermeld in de overeenkomst dat
betrekking heeft op de periode van drie (3) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de onrechtmatige daad of toerekenbare
tekortkoming van Leverancier.
7.3. De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken zal
beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier wordt vergoed.
7.4. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade dan in dit artikel genoemd, waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfs-,
gevolgschade (zoals financiële of commerciële verliezen), winstderving, vertragingsschade, verlies van gebruik en/of indirecte schade is
steeds, ook gedurende de garantieperiode uitgesloten.
7.5. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien
Wederpartij Leverancier onmiddellijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is
adequaat te reageren.
7.6. Iedere vordering tegen Leverancier vervalt na verloop van 12 maanden na nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of
onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend.
8. VRIJWARING INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1. Leverancier zal Wederpartij vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van enige beweerde inbreuk op intellectuele en/of
industriële eigendomsrechten als gevolg van normaal gebruik van een Software Module in overeenstemming met  de overeenkomst, op
voorwaarde dat (a) Leverancier van deze aanspraken terstond na kennisneming daarvan door Wederpartij schriftelijk op de hoogte
wordt gesteld (b) Wederpartij aan Leverancier de nodige volmachten, informatie en medewerking verleent om zich, zo nodig in naam
van Wederpartij, tegen die aanspraken te verweren en (c) Leverancier toestaat voor haar rekening met die derde een schikking te
treffen.
8.2. Indien het gebruik van een Product wordt verboden zal Leverancier voor eigen rekening en vrije keuze ofwel zorgen dat Wederpartij het
recht verkrijgt het gebruik voort te zetten ofwel het inbreuk makende onderdeel van het Product vervangen door een ander onderdeel of
Product ofwel het inbreuk makende onderdeel van het Product dusdanig wijzigen dat de inbreuk wordt opgeheven. Indien geen van
deze alternatieven naar het oordeel van Leverancier uitvoerbaar is, zal Wederpartij op eerste verzoek van Leverancier het gebruik van
het Product  onmiddellijk beëindigen en deze aan Leverancier retourneren. Leverancier zal het voor levering van het Product in rekening
gebrachte bedrag aan Wederpartij restitueren onder aftrek van een in redelijkheid door Leverancier vastgesteld bedrag voor gebruik tot
het moment van het in dit lid bedoelde verzoek van Leverancier.
8.3. De Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ter zake van inbreuk op enig recht van industriële of
intellectuele eigendom dan wel enig ander exclusief recht die het gevolg is van enige wijziging in of aan een door of namens
Leverancier verkocht of geleverd Product of van enig gebruik van een dergelijk Product of enige toepassing van een dergelijk Product
die anders is dan die Leverancier heeft voorgeschreven of waarvan de Leverancier uitging, of die het gevolg is van integratie met of
gebruik of toepassing in combinatie met niet door Leverancier verkochte of geleverde Producten, of die het gevolg is van een software
aanpassing die niet door de Leverancier is geschied.
8.4. Ter zake van inbreuk op enig aan een derde toekomend intellectueel of industrieel eigendomsrecht is Leverancier tot niets meer
gehouden dan tot het in deze voorwaarden en dit artikel 8 gestelde.
9 GARANTIE APPARATUUR
9.1 Met inachtneming van het elders in deze Algemene Verkoopvoorwaarden gestelde garandeert Leverancier de deugdelijkheid van de
gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking van de door Leverancier
geleverde Apparatuur. Deze garantie geldt voor nieuwe producten voor een periode van 12 maanden na de datum van levering.
9.2 Gebreken aan Apparatuur die onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Leverancier, of wel hersteld, of wel
door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de Leverancier en/of de fabrikant te wijten zijn aan
materiaal- en fabricagefouten in de Apparatuur waardoor de Apparatuur voor Wederpartij onbruikbaar is voor het doel waarvoor dit is
bestemd.  Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Leverancier. Teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen haar
garantie verplichtingen te vervullen zal Wederpartij de Apparatuur aan Leverancier toezenden onder gedetailleerde vermelding van de
klacht.
9.3 De garantie verplichting vervalt indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig
gebruik, van buiten af komende oorzaken (zoals brand- en/of waterschade of schade a.g.v. vallen van Apparatuur) of indien
Wederpartij zonder toestemming van Leverancier wijzigingen in de Apparatuur of in de onderdelen aanbrengt of doet aanbrengen.
9.4 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Leverancier in rekening worden gebracht
conform de gebruikelijke tarieven.
9.5 Voor verbruiksartikelen geldt geen garantie.
9.6 Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.
10 GARANTIE SOFTWARE
10.1 Met betrekking tot iedere door Leverancier in gebruik gegeven Software Module garandeert Leverancier gedurende 36 maanden  na
levering dat het zal voldoen aan de door Leverancier in de Documentatie vermelde gebruiksmogelijkheden.  Leverancier's garantie op
een Software Module omvat het naar beste vermogen nemen van de redelijkerwijs mogelijke maatregelen tot het herstel van fouten die
binnen genoemde termijn van 36 maanden  schriftelijk en/of elektronisch ter kennis van Leverancier zijn gebracht. Onder fout wordt in
deze verkoopvoorwaarden verstaan: wezenlijke afwijkingen van de door Leverancier vermelde gebruiksmogelijkheden. Van een fout is
alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Wederpartij is gehouden van fouten onmiddellijk
schriftelijk melding te maken aan Leverancier.
10.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door Leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel
omwegen of probleemvermijdende restricties in de Software Module  aan te brengen.
10.3 Leverancier garandeert niet dat Software Module(s) zonder onderbreking of foutloos werken en dat alle fouten voor herstel vatbaar zijn,
noch dat de Software Module  voldoet aan alle wensen en eisen van Wederpartij of dat de Software Module  in iedere gewenste
combinatie van producten werkt; iedere aansprakelijkheid dienaangaande wordt uitgesloten.
10.4 De verplichting tot garantie van Leverancier uit hoofde van dit artikel vervalt indien Wederpartij, dan wel de door hem ingeschakelde
derde, fouten verbetert dan wel wijzigingen aanbrengt zonder schriftelijke toestemming van Leverancier of een fout het gevolg is van
onjuist of verkeerd gebruik van de Software Module.
11 KLACHTEN EN GESCHILLEN
11.1 In het geval van een klacht of geschil met betrekking tot een Product en Dienst van Leverancier dient de Wederpartij zich in alle gevallen
in eerste instantie schriftelijk te melden tot NES Health BV, Wolfhagen 75, 6365 BM, Schinnen. Leverancier zal binnen 10 werkdagen na
ontvangst van de klacht of het geschil schriftelijk inhoudelijk naar Wederpartij reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat
laatste geval zal Leverancier binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht of het geschil schriftelijk aan Wederpartij berichten
wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk medegedeeld zal worden.
12 DUUR EN ONTBINDING
12.1 Elk der partijen is bevoegd, onverminderd hetgeen elders ter zake in deze algemene verkoopvoorwaarden is bepaald, de overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
(a) zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling indien en zodra Wederpartij of Leverancier in staat van faillissement wordt
verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient of de Wederpartij of Leverancier (voorlopige of
definitieve) surseance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele vermogen van de Wederpartij of Leverancier of een gedeelte
daarvan wordt gelegd (b) de Wederpartij indien deze een natuurlijk persoon is handelingsonbekwaam wordt, komt te overlijden of
anderszins blijk geeft insolvabel te zijn (c) na schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn indien de andere partij
toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Alle bedragen die Leverancier nog
van Wederpartij te vorderen heeft worden dan terstond opeisbaar.
12.2 Indien Wederpartij de overeenkomst ontbindt en ten tijde van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst van
Leverancier heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden, namelijk uitsluitend voor dat gedeelte van de
overeenkomst dat nog niet door Leverancier is uitgevoerd. Bedragen die Leverancier al voor de ontbinding aan Wederpartij heeft
gefactureerd in verband met wat zij ter uitvoering van de overeenkomst al heeft geleverd of verricht, blijven onverminderd het hiervoor
gestelde verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op alle verbintenissen tussen Leverancier en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen uit hoofde van  of voortvloeiende uit door Leverancier gesloten overeenkomsten en door Leverancier verrichte leveringen
en Diensten zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht.
14 ALGEMEEN
14.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt onder andere verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Leverancier, staking,
extreme weersomstandigheden, transportstoringen, brand of ongevallen, bedrijfstoringen, oproer of rellen, etc. etc.
14.2 Er kan door beide partijen een beroep worden gedaan op overmacht door elkander hierover binnen een redelijke termijn te
informeren.
14.3 Leverancier is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid de gecontracteerde Diensten door derden te laten verlenen.
14.4 Wederpartij is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie of onderneming van de door
Leverancier te leveren Software Module(s) en/of Diensten, evenals voor toe te passen back-up-, controle- en veiligheidsprocedures.
GEBRUIK EN ONDERHOUD PRODUCTEN
De in dit hoofdstuk "Gebruik en onderhoud Producten"  vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden op alle door Leverancier ter beschikking gestelde en in onderhoud genomen Producten van toepassing.
15 GEBRUIKSRECHT
15.1 Een Gebruiksrecht wordt van kracht op de datum van levering en is verstrekt voor onbepaalde tijd, tenzij anders aangegeven in de
overeenkomst. Het eigendomsrecht op de Software Module(s) en Documentatie (inclusief aanpassingen en/of uitbreidingen) wordt niet
aan Wederpartij overgedragen en blijft te allen tijde berusten bij Leverancier of diens toeleverancier.
15.2 Een door Leverancier aan Wederpartij verstrekt Gebruiksrecht omvat een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de
Software Module(s) zoals vermeld in de overeenkomst op een CPU te installeren en te gebruiken in combinatie met de door Leverancier
geleverde meetapparatuur in overeenstemming met de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
15.3 Wederpartij heeft niet het recht de Software Module  te verkopen, te commercialiseren, trainingen ten behoeve van derden met
betrekking tot een Software Module  te geven of een gebruiksrecht aan een derde partij te verstrekken. Ieder ander gebruik behoeft de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier aan welke toestemming door Leverancier aanvullende voorwaarden verbonden
kunnen worden.
15.4 Wederpartij is ermee bekend dat de Software Module uitsluitend gebruikt kan worden in combinatie met het in de overeenkomst
vermelde type OS (operating systeem).
15.5 Het installeren en feitelijk in gebruik nemen van een Software Module  evenals het invoeren van toereikende procedures en
controlepunten om aan de eisen ten aanzien van  de veiligheid en nauwkeurigheid te voldoen behoort tot de verantwoordelijkheid van
Wederpartij. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van een Software Module .
15.6 Leverancier heeft het recht het Gebruiksrecht van een Software Module  na schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij te beëindigen,
indien (a) de vergoeding in verband met het Gebruiksrecht niet door Wederpartij is voldaan, of (b) Wederpartij in gebreke blijft om aan
één van zijn andere verplichtingen in verband met het Gebruiksrecht zoals opgenomen in deze algemene verkoopvoorwaarden te
voldoen gedurende veertien (14) dagen na verzending van een schriftelijke ingebrekestelling door Leverancier waarin Wederpartij wordt
aangemaand om de tekortkoming te herstellen of (c) in de gevallen als bedoeld in artikel 9.
15.7 Wederpartij kan aan het Gebruiksrecht geen aanspraak op aanvullingen, onderhoud, ondersteuning, verbeterde of nieuwe versies van
een Software Module  ontlenen.
15.8  Onverlet het bepaalde in dit artikel of de wet is het Wederpartij niet toegestaan om de Software Module(s) en/of Documentatie te
kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen.
15.9 Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software Module(s) en/of een juist gebruik
daarvan. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de Software Module  heeft beveiligd is het Wederpartij niet
toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

16 SUPPORT VAN DE SOFTWARE MODULE(S)
16.1 Indien Wederpartij de Software Module in gebruik heeft verstrekt Leverancier de navolgende Diensten gedurende Kantooruren op
Werkdagen.
(a) telefonische assistentie en advies in het gebruik van de Software Module;
(b) informatie en advies over nieuwe en verdere ontwikkelingen van de Software Module(s);
(c) acties om fouten in de meest recente versies van het Software Module  te herstellen. Onder fout wordt in deze voorwaarden
verstaan: het niet voldoen van de Software Module aan de gebruiksmogelijkheden  zoals vastgelegd in de Documentatie.
(d) het verstrekken van nieuwe versies en eventueel aangepaste Documentatie van de Software Module(s) zodra deze beschikbaar
komen. Onder nieuwe versies wordt verstaan: opvolgende versies van een Software Module en de daaraan gerelateerde Documentatie
die algemeen beschikbaar worden gesteld door Leverancier aan de Wederpartijen. Uitgesloten van support zijn nieuwe Software
Module(s) waarvoor Leverancier afzonderlijke gebruiksrechten verleent. Indien Leverancier een nieuwe versie van een Software
Module heeft geleverd zal Leverancier nog gedurende een periode van 1 jaar support op de vorige versie van de Software Module
verlenen.
(e) upgrade(s) van de Software Module(s) worden verstrekt tegen betaling van een door Leverancier vastgestelde vergoeding. Onder
upgrade wordt verstaan: uitbreidingen van of toevoegingen aan de Software Module(s) die van dermate grootte zijn dat ze door
Leverancier worden aangemerkt als upgrade.
16.2 Wederpartij is verplicht om Leverancier alle feitelijke mogelijkheid te verschaffen de support en het onderhoud uit te voeren.
16.3 Leverancier behoudt zich het recht voor de support  te beëindigen met inachtneming van een termijn van 1 jaar, indien Leverancier het
type of de versie van het Operating System dat Wederpartij gebruikt in combinatie met de Software Module in zijn algemeenheid niet
langer ondersteunt. Wederpartij is verplicht Leverancier te informeren over iedere wijziging van type of versie Operating System dat hij
gebruikt in combinatie met het Software Module.
16.4 Leverancier is gerechtigd bij gebreke van tijdige betaling de support op te schorten zonder naar Wederpartij toe tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
16.5 Werkzaamheden van Leverancier wegens het onderzoek of herstel van fouten die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de
Software Module of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppeling met of
gebruikmaking van apparatuur, Software Module(s) of materialen die niet onder de support vallen, behoren niet tot de verplichtingen
van Leverancier op grond van de onderhoudsovereenkomst en zullen Wederpartij apart in rekening gebracht worden tegen de op dat
moment geldende tarieven.
17 ONDERHOUD APPARATUUR
17.1  Het onderhoud op de Apparatuur omvat de reparatiekosten. De leverancier stelt per direct een ruilsysteem ter beschikking. De
wederpartij stuurt het kapotte systeem per direct op naar de leverancier. Indien het onderhoud buiten de garantie periode valt zal
leverancier in redelijkheid de gemaakte kosten doorberekenen aan wederpartij.
17.2  De kosten van support zoals beschreven in artikel 17.1 worden volledig bij Wederpartij in rekening gebracht indien de gebreken of
storing geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten af komende oorzaken (zoals
brand- en/of waterschade of schade a.g.v. vallen van Apparatuur), veroorzaakt worden door producten van derden (bijv. software of
apparatuur) of indien Wederpartij zonder toestemming van Leverancier wijzigingen in de Apparatuur of in de onderdelen aanbrengt of
doet aanbrengen.
18 VERANTWOORDELIJKHEDEN
18.1 De koper begrijpt volledig dat de NES Apparaaturen Bio-Energetische Welness apparaten zijn die de QED (Quantum Elektro
Dyamische) velden uitlezen en/of kunnen beïnvloeden. De complexheid en veelvoud aan informatie in de NES uitleesvelden, vereist
een gedegen kennis, inzicht en interpretatievermogen van de koper met betrekking tot deze velden.
18.2 De verkoper is nimmer en op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van de NES apparaaturen bij
en/of op cliënten van de koper. Deze verantwoordelijkheid valt volledig onder- en dient deel uit te maken van het kennis en
ervaringsniveau van de koper.
18.3 De verkoper verplicht zich om de minimaal verplichte kennis- en ervaring van de koper (Medische basiskennis op HBO niveau) te
toetsen door middel van een intake gesprek of het overleggen van de vereiste diploma's of getuigschriften.
18.4 De koper verklaart er mee bekend te zijn, zelf verantwoordelijk te zijn voor aanvullende opleiding(en) en het vergaren van alle
relevante medische kennis om cliënten op een verantwoorde wijze te kunnen behandelen.
18.5 De koper vrijwaart de verkoper tegen iedere aanspraak of klacht van een derde partij die onder behandeling van de koper is,
voortvloeiende uit het gebruik van de NES Apparatuur en de interpretaties die daarmee door de koper  gemaakt zijn.
18.6 De koper gaat er onvoorwaardelijk mee akkoord dat hij/ zij de NES Apparatuur geheel op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen
risico gebruikt en voor de wijze waarop hij/ zijn cliënten behandelt.
18.7 De verkoper verplicht zich om de koper op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van NES hard- en
software zodra deze de testfase hebben doorlopen, in productie zijn genomen en op de Nederlandstalige markt worden uitgebracht.
18.8 De verkoper verplicht zich om de koper gratis Nederlandstalige software updates aan te bieden, voor zover deze binnen de
contractuele configuratie van de koper vallen, zodra deze de test fase gepasseerd zijn en officieel kunnen worden uitgebracht op de
Nederlandse markt.
18.9 De koper gaat ermee akkoord om niets van het NES miHealth materiaal over te dragen aan derden. Een ieder die in het bezit blijkt
te zijn van de hardware en/of software, zonder de kosten aan de fabrikant te hebben voldaan, is wettelijk medeaansprakelijk en
moet rekening houden met een gerechtelijke vervolging.
18.10 De verkoper garandeert dat Infoceutical orders die op werkdagen vóór 11.00 uur 's morgens via het email adres orderseu@neshealth.com worden aangeboden, nog dezelfde dag voor verzending aan de distribiteur worden aangeboden. De
uitzonderingen die hierop van toepassing zijn; nationale feestdagen, overmacht en internet- infrastructuur storingen.
18.11 In het geval dat de koper zijn/haar NES Apparatuur aan een andere behandelaar schenkt of verkoopt, brengt de koper hem/ haar
op de hoogte van de contract voorwaarden, de Ethische gedragscode en informeert tevens de verkoper over de veranderingen. De
verkoper neemt vervolgens het initiatief voor afstemming over het realiseren van de omschreven contractvoorwaarden.